Rollerup Mitsubishi Triton Athlete

งานฝาปิดกระบะแบบม้วนเก็บยี่ห้อ ROLLERUP ติดตั้งสำหรับรถ Mitsubishi Triton Athlete

ฝาปิดกระบะรุ่นนี้แตกต่างจากรุ่นอื่นๆ อย่างไร ??

ไม่แตกต่างกันครับในเรื่องของคุณภาพ วัสดุ และความแข็งแรงที่เรามี แต่แตกต่างกันในวิธีการติดตั้ง เพราะการติดตั้งฝาปิดกระบะท้ายกับรถรุ่นี้จำเป็นต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญและประสบการณ์ เนื่องจากว่าขั้นตอนในการติดตั้งนั้นมีความยากมากกว่ารถรุ่นอืนๆ อันเนื่องมากจากชุดแต่ง sportbar ของรถรุ่นนี้ที่มาจากโรงงานของ Mitsubishi เลย

ตัวอย่างวิดีโอการใช้งาน สำหรับ Mitsubishi Tioton Athlete https://youtu.be/cxYNiYJty54